Dokumenty


PRAVIDLA MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Zápis dětí

V mateřské škole každoročně probíhá v květnu zápis dětí na nový následující školní rok. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti pracujících matek.

O přijetí do MŠ jsou rodiče informováni prostřednictvím registračního čísla na webových stránkách školy.

Do mateřské školy se přijímají děti po dovršení 3 let, mohou být přijaty i děti mladší, ale po ověření

samostatnosti a dodržování hygienických návyků /3 měsíce před dovršením 3 let/.

Zákonný zástupce dítěte je povinný doložit doklad o očkování dítěte dle § 50 zákona č.258/2000 Sb.

Mohou se přijímat děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním /doklad na evidenčním listu/. Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení, změnu zdravotní pojišťovny a změnu bydliště.

Mateřská škola má dvě třídy: I. třída „Rosničky" a II. třída „Skokani". Každá třída má svůj denní program, který je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na potřeby a zájmy dětí. Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu a zároveň nabízí řadu zajímavých aktivit. Režim dne je přizpůsobený potřebám a zájmům dětí.

 

Bezpečnost 

Podle § 29 zákona č.561/2004Sb., za bezpečnost dětí zodpovídá pedagogický pracovník mateřské školy od okamžiku, kdy mu zákonný zástupce osobně předá dítě a to až do doby, kdy si opět zákonný zástupce dítě osobně z MŠ vyzvedne. Při zajišťování akcí školy /například výlety/ rozhodne vedoucí učitelka o počtu pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví podle §5 odst.1-5 vyhlášky č.14/2005 Sb.

 

 Stravování dětí

Podle §4 odst.1-2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanoví vedoucí MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno, stravovalo vždy. Stravování v MŠ zahrnuje přesnídávku, oběd a svačinu. Pitný režim je v průběhu celého dne. Stravné se platí za celý měsíc předem formou inkasa.

V mateřské škole je cena stravného stanovena ve výši:

strávníci 3-6 let:

přesnídávka- 14,-Kč

oběd- 26,-Kč

svačina- 10,-Kč

celkem: 50,- Kč

 

strávníci od 6 let:

přesnídávka- 14,-Kč

oběd- 30,-Kč

svačina- 10,-Kč

celkem: 54,- Kč

Za předpokladu, že dítě do MŠ dochází celý měsíc pouze do oběda, je možné po předem nahlášené skutečnosti platit stravné bez odpolední svačinky.

 

Předávání a vyzvedávání dětí

Zákonný zástupce je povinen dítě předat osobně pedagogickému pracovníku, jestliže přijde do MŠ samotné, pedagogický pracovník za něj nezodpovídá. Rodiče mohou písemně pověřit jinou osobu /na evidenčním listu-je k dispozici ve třídách/. Bez písemného pověření dítě nebude předané nikomu jinému, než jeho zákonnému zástupci.

 

CO JE TŘEBA VĚDĚT

 

Omlouvání a absence dětí

Dítě je nutno omluvit za předpokladu, že onemocní infekční nemocí a dále při absenci delší než dva týdny. Neomluvené dítě se z docházky do MŠ vyřazuje. Podle §35 odst.1 písm. a),b),c),d) zákona č.561/2004 Sb., může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím upozornění zákonného zástupce dítěte:

 

Výše úplaty za vzdělávání

V souladu s ustanovením § 123 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb.,§6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v návaznosti na vyhlášku č. 43/2006 Sb., a vnitřní směrnice, je stanovena výše úplaty za vzdělávání a školské služby ve výši 250,-Kč za jeden kalendářní měsíc.

Od placení úplaty za vzdělávání jsou osvobozeni zákonní zástupci dítěte,které ve školním roce dovrší 6 let nebo mu byl povolen odklad povinné školní docházky. 

 

Uzavření mateřské školy

Každým rokem je mateřská škola uzavřena v době školních letních prázdnin na 5-6 týdnů.

Každé plánované uzavření mateřské školy je zákonným zástupcům oznámeno písemnou formou

v mateřské škole předem.

 

Pro rodiče nových dětí

Co s sebou:

 

Doporučení rodičům:

 

Rady rodičům:

Rodiče by se měli zajímat o to, co dítě v MŠ dělá, co ho během dne zaujalo, čemu se naučilo.

S dítětem si hodně povídat, vést ho k tomu, aby bylo samostatné a dokázalo samostatně vyprávět.

 

Aktuality


MŠ - Úplata za školné v měsíci srpnu

03.06.2024

Vážení rodiče,vzhledem k přerušení provozu v MŠ v době letních prázdnin je úplata ...

MŠ - Provoz MŠ v době letních prázdnin

02.05.2024

V době letních prázdnin bude MŠ uzavřena od 8.7.2024 do 16.8.2024.  Prosím ...